مقالات

 راهنمای IKEv2 در iPhone و iPad

به قسمت Settings رفته و گزینه VPN را انتخاب کنید و سپس Add VPN Configuration را بزنید. برای...

 راهنمای VPN در iPhone و iPad

به قسمت Settings رفته و گزینه VPN را انتخاب کنید و سپس Add VPN Configuration را بزنید. برای اتصال...