هاست SSD ایران

هاست 1 گیگابایت

فضا  یک گیگابایت 


پهنای باند  نا محدود


سایر امکانات  نا محدود


موقعیت  ایران


هاست 2 گیگابایت

فضا  دو گیگابایت 


پهنای باند  نا محدود


سایر امکانات  نا محدود


موقعیت  ایران